Donner - Malerei / Putsch-Grassi - Keramik

Wuppertal – Florenz

Backstein & Terra Cotta

Jennifer Donner Wuppertal Malerei Karin Putsch-Grassi Florenz Keramik

Ausstellungsdauer:
21. September – 24. Oktober

Ausstellungsfotos:

---